1 marca – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Dzień 1 marca od 2011 roku został ustanowiony świętem państwowym, poświęconym żołnierzom zbrojnego podziemia antykomunistycznego. Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” jest obchodzony corocznie. Pierwszy dzień marca jest dniem szczególnie symbolicznym dla żołnierzy antykomunistycznego podziemia – tego dnia w 1951 roku wykonany został wyrok śmierci na kierownictwie IV Komendy Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Uczniowie klasy VII na Kółku Historycznym pod kierunkiem  Pana Romana Kowalskiego  przygotowali  z tej okazji następujące prace:

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni, polskie powojenne podziemie niepodległościowe i antykomunistyczne to niepodległościowy ruch partyzancki, stawiający opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR, toczący walkę ze służbami bezpieczeństwa ZSRR i podporządkowanymi im służbami w Polsce.

Ostatni członek ruchu oporu – Józef Franczak ps. „Lalek” z oddziału kpt. Zdzisława Brońskiego „Uskoka” – zginął w obławie w Majdanie Kozic Górnych pod Piaskami (woj. lubelskie) osiemnaście lat po wojnie – 21 października 1963 roku. W praktyce jednak większość organizacji zbrojnych upadła na skutek braku reakcji USA i Wielkiej Brytanii, gwarantów postanowień konferencji jałtańskiej, na sfałszowanie przez PPR wyborów do Sejmu Ustawodawczego w styczniu 1947 i w konsekwencji ostateczne uznanie w ten sposób przez mocarstwa anglosaskie narzuconej przez ZSRR władzy w Polsce.

Walentynki

Uczniowie klas IV-VI na zdalnych lekcjach techniki

przygotowali karty Walentynkowe metodą 3D

Czytaj dalej

Terminarz rekrutacji dla uczniów klasy 8.

Terminarz rekrutacji dla uczniów klasy 8.

 •  – Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • – Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • – Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Powrót do szkoły uczniów kl. I – III

 1. Zgodnie rozporządzeniem MENiN od 18 stycznia 2021 r. uczniowie kl. I- III powracają do szkół, zaś uczniowie kl. IV – VIII kontynuują naukę zdalną. Obowiązuje plan lekcji sprzed ferii.
 2. Oddział przedszkolny pracuje od 7.45 do 13.00, a w piątki do 12.45.
 3. Autobus szkolny wyrusza o godz. 7.00. Kurs powrotny po godz. 13. 15.
 4. Zajęcia dodatkowe oraz świetlicowe wg planu.
 5. Konsultacje z pedagogiem szkolnym czwartek i piątek godz. 12.00 – 14.45 (po uprzednim umówieniu się).
 6. Konsultacje z psychologiem szkolnym piątki godz. 14.30 – 16.00 (po uprzednim umówieniu się).

WYTYCZNE DOTYCZĄCE ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

1. Uczniowie klas II– III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej, zaś dzieci z oddziału przedszkolnego i uczniowie kl. I – z wejścia głównego do szkoły.
2. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.
4. We wspólnych przestrzeniach zalecane jest noszenie maseczek. Maseczki zapewniają rodzice.
5. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.

Szkoła jest przygotowana do bezpiecznego powrotu uczniów.