Miesięczne archiwum: Luty 2022

Warsztaty profilaktyczne

Polskie Centrum Profilaktyki z Krakowa w dniu dzisiejszym (2022.02.28) przeprowadziło warsztaty dla uczniów naszej Szkoły.
Dotyczyły one następujących tematów:
– w klasach 1 – 2 ,,Integracja – jak odbudować relacje z rówieśnikami”;
– w klasach 3 – 4 ,,Techniki aktywnej nauki – wiem jak się uczyć”;
– w klasach 5 – 6 – 7 – 8 ,,Cyberprzemoc – bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci (w tym konsekwencje prawne)’’.
Z wyrazami szacunku – p. o. Dyrektora Roman Kowalski

Wycinka drzew przed szkołą

Szanowni Państwo,

po wielu trudnych rozmowach, drzewa przed Szkołą po tegorocznych porywach wiatru zagrażające życiu i bezpieczeństwu powierzonych mi Państwa Dzieci oraz Pracowników zostały ścięte i uprzątnięte. DZIĘKUJĘ Wszystkim, którzy zaangażowali się w ten proces – Pani Wójt Agacie Trzop – Szczypiorskiej za wydanie zgody, Panu przewodniczącemu Komisji ds. oświaty Janowi Ciołek, Radnym, Sołtysom, Mieszkańcom. W sposób szczególny DZIĘKUJĘ Strażakom, którzy narażając się na wielkie niebezpieczeństwo dokonali tego dzieła.

Zwracam się z uprzejmą PROŚBĄ przed zbliżającą się wiosną o sponsorowanie zakupu tui, które można posadzić wokół ogrodzenia oraz niskich drzew liściastych, które w okresie letnim dawałyby cień dla bawiącej się na terenie przed Szkołą Dzieci i Młodzieży. Zachęcam do zaprojektowania np. Ogródka dydaktycznego, w którym Uczniowie mogliby mieć prowadzone zajęcia z przyrody lub innego przedmiotu.

Z wyrazami szacunku

p.o. Dyrektora Roman Kowalski

Nagle obudziliśmy się w innym Świecie…

Tuż obok Nas, za naszą granicą, rozpoczęła się wojna. Tuż obok nas są ludzie z Ukrainy – przyjaciele i przyjaciółki, koledzy i koleżanki dzieci ze szkoły/przedszkola, współpracownicy i współpracownice. Tuż obok nas, czasami w towarzystwie nas obserwujemy rozpacz ludzi, których kraj rozpada się na kawałki, lęk o najbliższych, wybory: wracać, czy zostać? W nas jest mnóstwo lęku, smutku, złości, rozpaczy…

Po tych słowach zapada długie milczenie… A zaraz potem nasuwa się mnóstwo pytań: co  będzie? co dalej? co możemy zrobić?

W Polsce, na naszej ziemi, w naszych domach jesteśmy bezpieczni.

Musimy zwyczajnie żyć, uczyć się, pracować. To najlepsze co możemy zrobić. Niech to będzie wyraz naszego patriotyzmu.

Nie pozostańmy też bezczynni wobec uchodźców wojennych.

Weźmy udział w zbiórce odzieży, żywności i pieniędzy dla nich. 

Takie zbiórki organizowane są przez parafie, urzędy, szkoły, OSP.

W razie potrzeby udzielmy schronienia potrzebującym, podzielmy się z nimi naszymi dobrami, wszak tak wiele ich zgromadziliśmy przez ostatnie “tłuste” lata. 

Organizujmy lekcje, pogadanki, hepeningi dotyczące obecnej sytuacji.

Odrzućmy spory i konflikty. Zjednoczmy się w tej trudnej sytuacji.

Pamiętajmy, że pokój i  wolność  są  teraz wyjątkowymi wartościami. Oby ich nam tu na polskiej ziemi nikt nie odebrał.

Zasady przyjmowania dzieci z Ukrainy do polskich szkół

 1. Przyjmowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy do szkół w Polsce

Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku obowiązku szkolnego i obowiązku nauki
(7-18 lat) są przyjmowani do publicznych szkół oraz obejmowani opieką i nauczaniem na warunkach dotyczących obywateli polskich.

Przyjmowanie do szkół odbywa się w ciągu całego roku szkolnego, a ustalenie klasy w której kontynuowana jest nauka odbywa się na podstawie sumy ukończonych lat nauki szkolnej za granicą.

W celu zapisania dziecka do szkoły należy złożyć wniosek do dyrektora szkoły – publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy przyjmuje z urzędu, inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe, w miarę posiadania wolnych miejsc.

Rodzice dziecka z zagranicy, którzy nie mogą znaleźć szkoły posiadającej wolne miejsca w danej klasie, mogą zwrócić się do organu prowadzącego szkoły
(np. wydziału edukacji gminy lub powiatu) z prośbą o wskazanie szkoły posiadającej wolne miejsca.

Ustalenie klasy (roku nauki) następuje na podstawie dokumentów wydanych przez szkołę za granicą, a w przypadku ich braku oświadczenia rodziców o sumie lat nauki za granicą. Dokumenty nie muszą być tłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.

Ponadto rodzice dziecka mogą zwrócić się do dyrektora o przyjęcie do niższej klasy niż wynika to z sumy ukończonych lat nauki szkolnej, np. ze względu na wiek dziecka.

Przyjmowanie uczniów przybywających z zagranicy uregulowane jest na poziomie ustawowym. Prawna podstawa pobytu ucznia na terenie Polski
(np. zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgoda na pobyt ze względów humanitarnych albo uzyskanie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej) nie ma znaczenia dla możliwości przyjęcia do publicznej szkoły i możliwych form wspomagania nauki.

2. Wsparcie nauki uczniów przybyłych z zagranicy

Cudzoziemcy, którzy nie posługują się językiem polskim w stopniu umożliwiającym korzystanie z nauki w szkole mogą:

 • uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego. Zajęcia mogą być prowadzone indywidualnie lub w grupach w wymiarze minimum
  2 godzin tygodniowo przez czas nieokreślony;
 • realizować naukę w formie oddziału przygotowawczego, gdzie proces nauczania dostosowany jest do potrzeb i możliwości edukacyjnych uczniów
 • nauka trwa rok z możliwością przedłużenia do dwóch lat. Zajęcia realizowane są w grupach do 15 uczniów w wymiarze minimum od
  20 do 26 godzin tygodniowo (w zależności od roku nauki i typu szkoły). W ramach ww. godzin uczniowie realizują naukę języka polskiego oraz treści z poszczególnych przedmiotów w zakresie dostosowanym do ich potrzeb i możliwości;
 • korzystać z pomocy osoby władającej językiem kraju pochodzenia zatrudnionej w charakterze pomocy nauczyciela – osoba zatrudniona
  w charakterze pomocy nauczyciela nie musi posiadać kwalifikacji pedagogicznych;
 • korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Decyzje o przyznaniu danej formy wsparcia podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

Ponadto, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju pochodzenia albo stowarzyszenia kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować
w szkole, w porozumieniu z dyrektorem szkoły podstawowej i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju pochodzenia ucznia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce dydaktyczne.

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Uczniowie cudzoziemscy mogą być objęci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w związku z doświadczeniem migracyjnym. Pomoc polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole organizuje dyrektor szkoły,
a pomocy udzielają nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i  terapeuci pedagogiczni.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami uczniów oraz może być prowadzona we współpracy
z innymi podmiotami, m.in.: poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. Warunki współpracy szkoły z ww. podmiotami uzgadnia dyrektor szkoły.

Pomocą psychologiczno-pedagogicznąmożna objąć równieżrodziców uczniów.

3. Finansowanie dodatkowych zajęć dla osób przybywających za granicą

Ze względu na realizację przez szkoły dodatkowych zajęć z języka polskiego oraz organizowania nauki w formie oddziałów przygotowawczych, dla organów prowadzących szkoły naliczane są dodatkowe środki z subwencji oświatowej zależne od liczby uczniów szkół objętych pomocą wskazanych w Systemie Informacji Oświatowej.

4. Wsparcie szkół w prowadzeniu zajęć dla osób przybyłych z zagranicy

 • Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz regionalne placówki doskonalenia nauczycieli prowadzą szkolenia dla nauczycieli z zakresu nauczania języka polskiego jako obcego oraz pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym (https://www.ore.edu.pl/materialy-do-pobrania/)
 • Na stronie Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej (https://zpe.gov.pl/) oraz Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą (https://www.orpeg.pl/bezplatne-materialy-dydaktyczne/) opublikowane są nieodpłatne materiały edukacyjne na pracy z uczniem przybywającym
  z zagranicy. Ponadto planowane jest przygotowanie kolejnych materiałów
  w ramach środków z Funduszy Europejskich dla Rozwoju Społecznego.

Zabawa karnawałowa

W dniu 24 lutego 2022r. odbyła się w naszej szkole zabawa karnawałowa połączona z Walentynkami. Tego dnia przypadał Tłusty Czwartek w związku z tym wszystkie dzieci otrzymały słodki poczęstunek sponsorowany przez Radę Rodziców.

Dziękujemy za te miłe chwile. W tak trudnych czasach każdy radosny moment jest dla nas bardzo cenny. A uśmiech na twarzy dzieci dodaje optymizmu i nadziei na lepsze jutro.

Bezpieczeństwo dzieci w szkole i przedszkolu

 

 

Warszawa, 21 lutego 2022 r.

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice i Opiekunowie,

 

od prawie dwóch lat zmagamy się z pandemią COVID-19. W sytuacji zagrożenia epidemicznego staramy się podejmować działania, które przyczyniają się do ograniczenia ryzyka zakażenia i zwiększenia bezpieczeństwa. Od wielu miesięcy przedszkola, szkoły
i placówki funkcjonują w podwyższonym reżimie sanitarnym, który regulują ogólnie obowiązujące przepisy, w tym także wytyczne MEiN, MZ i GIS dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wprowadzenie podwyższonych standardów bezpieczeństwa służy temu, aby nauka i opieka mogły odbywać się w trybie stacjonarnym
jak najdłużej. Dla rozwoju każdego dziecka – bez względu na to, na jakim etapie edukacji się znajduje – bardzo ważne jest systematyczne wsparcie nauczyciela, bezpośrednia komunikacja oraz nawiązywanie i podtrzymywanie relacji rówieśniczych w przyjaznym otoczeniu.

Specjaliści z zakresu chorób zakaźnych podkreślają, że w walce z epidemią dużą rolę odgrywa solidarność społeczna, w tym także decyzje podjęte przez rodziców uczniów. Dlatego zwracam się z gorącym apelem o odpowiedzialne reagowanie w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych COVID-19 u Państwa dziecka. W przypadku podejrzenia zakażenia kluczowa jest konsultacja z lekarzem oraz nieposyłanie dziecka do szkoły lub przedszkola.

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które można zrealizować bez skierowania od lekarza. Dziecko można zapisać na test na koronawirusa (SARS-CoV-2) przez kwestionariusz umieszczony na stronie:https://www.gov.pl/web/gov/zapisz-dziecko-na-test-na-koronawirusa.

Od 27 stycznia 2022 r. test można wykonać także w aptece, która spełnia standardy bezpieczeństwa. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów: https://www.gov.pl/web/koronawirus/nowe-dzialania-rzadu-w-odpowiedzi-na-v-fale-pandemii.

Pozostawienie w domu dziecka z objawami chorobowymi oraz konsultacja z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej przyczynią się do zminimalizowania nie tylko ryzyka zakażenia SARS-CoV-2, ale także innych infekcji wirusowych, w tym grypy i zachorowań grypopodobnych. Te standardowe działania profilaktyczne mają wpływ nie tylko na bezpieczeństwo zdrowotne całej społeczności szkolnej, ale także ograniczają nieobecności w szkole. Lekarz, na podstawie wywiadu oraz badania dziecka, posiada kompetencje, aby dokonać rzetelnej oceny jego stanu zdrowia i określić dalsze postępowanie. Tylko w przypadku stwierdzenia choroby zaleca konieczność pozostania w domu i dalszą rekonwalescencję.

Pragnę wszystkim Państwu bardzo serdecznie podziękować za dotychczasowe działania profilaktyczne, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa nie tylko w szkole,
ale również poza nią. Profilaktyka, w tym szczepienia, jest skuteczną bronią nas wszystkich w walce z pandemią.

Z wyrazami szacunku

 Z upoważnienia

MINISTRA EDUKACJI I NAUKI

 

Ankieta dotycząca zagrożeń społecznych

W związku z prowadzonym  na zlecenie Gminy Baranów monitorowaniem  lokalnych zagrożeń społecznych, będziemy ankietować drogą elektroniczną uczniów szkół podstawowych  klasy 6-8 oraz dorosłych mieszkańców Gminy.

 Poniżej znajduje się link  do ankiety elektronicznej dla uczniów oraz link dla dorosłych mieszkańców-Proszę wysłać do rodziców i nauczycieli z prośbą o wypełnienie ankiety.

 Ankietę uczniowie mogą uzupełnić np.  na lekcji  informatyki lub  godzinie wychowawczej. Proszę aby jak największa liczba uczniów uzupełniła ankietę.

 Ankieta będzie aktywna do 07.03.2022 r. Przesłany link należy skopiować do przeglądarki internetowej, a następnie rozpocząć uzupełnianie ankiety. Po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie pytania wystarczy kliknąć „Wyślij”.

 Link do ankiety dla uczniów:

 http://badania.corigo.pl/ankieta/710894/baranow-diagnoza-lokalna-2022-ankieta-dla-uczniow-6-8-sp-zagrozenia-spoleczne.html

 Link do ankiety dla mieszkańców:

 https://www.webankieta.pl/ankieta/710551/baranow-diagnoza-lokalna-2022-badania-mieszkancy-zagrozenia-spol-w-tym-uzalez-behawioralne.html