Rzecznik PU

RZECZNIKIEM PRAW UCZNIA   W ROKU SZKOLNYM  2019/2020

JEST PANI ALEKSANDRA TRELIŃSKA

rzecznik.sp.baranow@gmail.com

Mamy nadzieję, że przy pomocy Rzecznika Praw Ucznia

szkoła wyda się Wam jeszcze bardziej przyjazna, pozytywnie nastawiona do ucznia,

że będziecie się w niej czuli bezpiecznie.

Granicą praw i wolności człowieka są prawa i wolności innych,

dlatego w kontaktach międzyludzkich wszyscy musimy pamiętać,

że nasze prawa kończą się tam, gdzie zaczynają się prawa innych.”

Rola rzecznika:

1. propagowanie praw ucznia i dziecka;

2. reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z Samorządem Uczniowskim   w zakresie upowszechniania praw i obowiązków ucznia;

3.mediacja między stronami konfliktu, doradzanie  w sytuacjach konfliktowych;

4.podejmowanie współpracy z Samorządem Uczniowskim, wychowawcami, dyrektorem szkoły w przypadku wystąpienia sporu;

5..interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia  i udzielanie pomocy zgodnie z ustalonym trybem postępowania (zgłoszenia sprawy w formie pisemnej).

Podstawowe obowiązki rzecznika:

1.dokonywanie analizy i oceny przestrzegania i poszanowania praw ucznia w szkole;

2.rozpoznawanie potrzeb uczniów w zakresie działalności samorządowej w szkole;

3.zajmowanie się przypadkami naruszania praw ucznia  w szkole;

We wrześniu w klasach „0” oraz w klasie I przeprowadzane są przesiewowe badania, które służą wykrywaniu zaburzeń rozwoju mowy i wczesnej profilaktyce zaburzeń mowy.

4.mediacja między członkami społeczności szkolnej  w sprawach naruszania praw ucznia;

5.składanie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z podjętych działań zmierzających do rozwiązania konfliktu.

Rzecznik Praw Ucznia przy wykonywaniu swoich zadań kieruje się:

1.zasadą dobra ucznia – wszystkie działania podejmuje w najlepiej rozumianym interesie ucznia;

2.zasadą równości troszczy się o ochronę praw i dobro każdego ucznia;

3.zasadą poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców – szanuje autonomię rodziny i ingeruje tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Tryb postępowania w kwestiach spornych

1.pisemne zgłoszenie problemy do rzecznika (anonimy nie będą rozpatrywane);

2.zapoznanie się z opinią stron konfliktu;

3.podjęcie mediacji ze stronami we współpracy  z wychowawcą klasy oraz pedagogiem szkolnym, w dalszym trybie postępowania – zasięgnięcie opinii Rady Pedagogicznej;

4.ostateczną decyzję o sposobie rozwiązania konfliktu podejmuje dyrektor.

Prawa dziecka w szkole

Dla szkoły dziecko jest uczniem, który ma obowiązek przestrzegać regulaminu szkoły. Uczeń i nauczyciel nie mają równych praw, jest jednak faktem, że każdy z nich ma swoje prawa. Należy pamiętać o przestrzeganiu ich w codziennej szkolnej rzeczywistości oraz o tym, że prawa przysługują człowiekowi niezależnie od jego obowiązków i nie wolno go karać pozbawieniem ich. Tak naprawdę nie istnieje jeden spójny katalog praw ucznia, nie ma go w całości w żadnym akcie prawnym. Katalog praw można zebrać jedynie na podstawie praw dziecka, które mieszczą się w koncepcji praw człowieka. Normy prawne, które chronią ucznia znajdują się nie tylko w dokumentach oświatowych, a zwłaszcza w ustawie       o systemie oświaty ze szczegółowymi jej rozporządzeniami, ale także w wielu różnych dokumentach państwowych, np. w Konstytucji RP, w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka oraz  w dokumentach międzynarodowych, z których przede wszystkim należy wymienić Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.