Historia Szkoły

Szkoła w Baranowie istnieje od 1922 roku jako 6-klasowa Publiczna Szkoła Powszechna w powiecie błońskim. Organizatorem szkoły był miejscowy proboszcz ks.Walenty Szufladowicz.

W nowo powołanej placówce pracował jeden nauczyciel ,a mieściła się ona w budynku wynajętym u p. Pawła Pakuły. Od września 1922 roku
placówkę przeniesiono do budynku Straży Pożarnej. Zimą ze względu na warunki atmosferyczne, zajęcia odbywały się w wynajętych budynkach
u p. Józefa Gontarczyka i p. Jana Jarzyny. Wtedy też przybyła druga siła nauczycielska.
W roku 1923 dzięki staraniom ks. Walentego Szufladowicza i składkom od mieszkańców pobudowano budynek parafialny, w którym
wygospodarowano 2 izby lekcyjne i 2 mieszkania dla nauczycieli. Konieczne było wynajęcie mieszkań jako sal lekcyjnych. Były one ciasne, ciemne i słabo zagospodarowane.
Uczniowie otrzymywali oceny za sprawowanie, pilność, uwagę, porządek, religię, język polski, matematykę, rysunki, roboty, śpiew, gry i gimnastykę.

W latach trzydziestych kierownikiem szkoły jest Janina Rusiecka, z którą pracują Janina Marjańska, Halina Karlicka i Benedykt Karlicki.

W pracy wychowawczej Grono Pedagogiczne kładzie główny nacisk na umiejętności uczniów, pracowitość, pilność, grzeczność, higienę.Praca dydaktyczna jest bardzo trudna, gdyż liczebność klas jest duża:
np. rok szkolny 1933/1934

  • klasa I – 58
  • klasa II – 61
  • klasa III – 63
  • klasa IV – 76
  • klasa V – 28
  • klasa VI – 15
  razem – 301

rok szkolny 1934/1935

  • klasa I – 61
  • klasa II – 39
  • klasa III – 53
  • klasa IV – 48
  • klasa V – 58/Va, Vb/
  • klasa VI – razem – 262

szkola1

 Od roku szkolnego 1936/37 uczniowie pobierają naukę także w klasie siódmej. W latach 1934-1938 Grono Pedagogiczne czyniło starania,

aby wybudować nowy budynek szkolny. Uchwalono dobrowolną składkę w wysokości 50gr. od dziecka jako fundusz na budowę szkoły. Składki spływały w bardzo małej ilości. Na pomoc władz gminnych nie można było liczyć, gdyż same nie miały własnego lokalu. Urząd Gminy mieścił się w wynajętym budynku. Jednak drogą składek i opodatkowania zdobyto fundusze i w 1938 r. powstał murowany budynek jako siedziba Urzędu Gminy. Akcja budowy budynku szkolnego upadła. 3 maja 1939 r. ma miejsce wielka uroczystość poświęcenia sztandaru szkolnego. Radość nie trwała długo. Przyszedł tragiczny pierwszy dzień września 1939 r. W czasie okupacji hitlerowskiej szkoła nadal funkcjonowała,zajęcia odbywały się w wynajętych mieszkaniach. Pracowało 5 nauczycieli:

 • Zofia Jakimienko
 • Cecylia Księżopolska
 • Jerzy Szymborski
 • Tadeusz Wasowski
 • Stanisław Trocki
 • Jan Wardak – kierownik szkoły

We wszystkich klasach szkolnych obowiązywał program nauczania jaki wyznaczał władze okupacyjne. Wszelkie zmiany związane z nieprzestrzeganiem tegoż programu nauczania groziły sankcjami dyscyplinarnymi, a nawet aresztowaniem nauczycieli. Pedagodzy musieli stosować się do wydanych zarządzeń. W programie nauczania były lekcje arytmetyki z geometrią, język polski, przyroda, rysunki, śpiew, zajęcia praktyczne, ćwiczenia cielesne.

Lata 1944/45 były najcięższe z całego okresu wojny: zmiany wśród Grona Nauczycielskiego – Niemcy aresztują nauczyciela Jerzego Szymborskiego w drugim półroczu roku 1943/44,2-następuje przerwa w nauce ze względu na Powstanie Warszawskie, wyzwolenie Warszawy i okolic, ciężkie warunki materialne spowodowane wojną, obniżoną frekwencją uczniów. W styczniu 1945 roku przyszło upragnione wyzwolenie. Grono Nauczycielskie wyjechało z Baranowa, pozostał tylko Stanisław Trocki, który 21 stycznia 1945 roku udał się do Inspektora Szkolnego w Grodzisku Maz. Dionizego Majewskiego w celu przedstawienia sytuacji,w jakie znalazła się placówka. Otrzymuje on polecenie dalszego prowadzenia lekcji oraz organizowania szkoły jako kierownik, a także obietnicę pomocy przy werbowaniu nauczycieli. Szkoła liczyła wówczas 312 uczniów. W ciągu tygodnia przysłano dwie nauczycielki Leokadię Hańską i Halinę Hańską – wysiedlone z Warszawy. Od września 1946 roku do pracy w szkole przydzielono siostry Kenig: Apolonię i Stefanię.

szkola2
W dniu 23 VI 1946 roku kierownik szkoły Stanisław Trocki zwołał zebranie rodzicielskie, na które przybyli członkowie Gminnej Rady Narodowej i Zarządu Gminy w Kaskach. Na tym zebraniu zapadł projekt budowy 8-klasowej szkoły. Wybrano Komitet Budowy Szkoły w składzie:

 • Parol Piotr – Holendry
 • Pawlak Julian – Baranów
 • Trocki Stanisław – Baranow
 • Szymańczak Franciszek – Baranow
 • Kulis Wacław – Holendry
 • Wilanowski Stanisław – Holendry
 • Staniaszek Julian – Holendry
 • Różczyk Jan – Budy Zosine
 • Romańska Janina – Budy Zosine
 • Domański Aleksy – Budy Zosine
 • Sadowski Józef – Osiny
 • Stefański Władysław – Osiny
 • słowiński Jan – Stanisławów
 • Ziemińska Joanna – Stanisławów

Od tej pory Komitet Budowy Szkoły z Kierownikiem Stanisławem Trockim czynią wielkie starania w zdobyciu potrzebnych funduszy, materiałów budowlanych planów budowy. ta inicjatywa spotyka się z ogromną pomocą i poparciem społeczeństwa oraz ówczesnego wójta Jana Słowińskiego. Władze państwa przyznały część kredytów. Zgodzono wtedy przedsiębiorcę budowlanego z Żyrardowa p. Leniaka.
Rozpoczęto kopanie fundamentów i zbiórka kamienia.
Należy tu podkreślić wkład i ofiarność społeczeństwa, zwłaszcza przy zwózce materiałów budowlanych: żwiru, piasku,cegły, drewna. Wszystko zwieziono podwodami.
I tak dzięki inicjatywie i wielkiemu zaangażowaniu społeczeństwa powstał nowy budynek szkolny, w którym uczniowie rozpoczęli naukę od września 1949 roku.
Sanitariaty, umywalka, kuchnia i kanalizacja zostały wykonane w roku 1952. W styczniu 1958 roku utworzono Szkołę Przysposobienia Rolniczego.
W tym czasie podjęto starania o wybudowanie sali gimnastycznej. Starania te sfinalizowano dopiero po 35 latach i od 1993 roku możemy cieszyć się tak pięknym obiektem. Rok 1966 był rokiem milenijnym w historii Polski. Szkoła uczciła obchody 1000 lecia naszego państwa wyczynami w dziedzinie sportu i czytelnictwa. Urządzono wówczas boisko sportowe oraz powołano klasę ósma. Od 1989 roku pieczę nad placówką sprawowała p.Elżbieta Wojtala, która cieszyła się autorytetem za swoją pracę i osiągnięcia w szkole.
Jej kobieca dłoń czuwała nad założeniem instalacji CO (1992 r.), nad budową sali gimnastycznej, wymiana podłóg, instalacji elektrycznej oraz nad częściowa wymianą okien i ogrodzenia.
Duża pomocą przy realizacji tych przedsięwzięć była przychylność Władz i Rady Gminny w Baranowie.

 Od września 1999 roku szkoła funkcjonuje jako Zespół Szkół, w skład którego wchodzi Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum.
Jesienią 2002 roku uczniowie, rodzice i pracownicy szkoły postanowili uczcić 80-lecie istnienia placówki nadaniem imienia szkole. Przeprowadzono głosowanie, które z trójki kandydatów wyłoniło tego jednego.
Zdecydowaną większością głosów na patrona naszej szkoły został wybrany Jan Paweł II. Rada Gminy w Baranowie Uchwałą Nr VI/34/2003 z dnia 10 kwietnia 2003 roku zatwierdziła nasz wybór.
Rok szkolny 2009/2010 uroczyœcie otworzyła p. Renata Budecka, która w drodze konkursu została dyrektorem placówki. Pani dyrektor pieczołowicie czuwa nad wizerunkiem naszej szkoły. Stara się, aby uczniowie dobrze i bezpiecznie czuli się w swojej szkole i mogli rozwijać zainteresowania i umiejętności.
Wszystkie podejmowane działania byłyby trudne do realizacji bądź niemożliwe, gdyby nie współpraca i zaangażowanie ludzi o wielkim sercu, ludzi, którzy mimo tak ciężkich chwil chcieli i chcą pomagać szkole w Baranowie.

 Od 1 września 2017 r.szkoła funkcjonuje jako Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II    w Baranowie.

  Od 1 września 2019 roku dyrektorem szkoły została Pani dr Aneta Krasińska.

 Z dniem 1.07.2021 r. stanowisko dyrektora szkoły objął Roman Tadeusz Kowalski.