Regulamin rekrutacji do klasy I SP

Regulamin rekrutacji
do klasy pierwszej szkoły podstawowej
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Baranowie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 6. 12. 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkól, zakładów kształcenia nauczycieli  i placówek (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).
 4. Statut Szkoły.
 5. Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2017 roku.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego.
  • Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się do klasy pierwszej z urzędu na podstawie zgłoszenia rodziców. (Załącznik nr 1)
  • O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły, które są przyjmowane                      z urzędu.
  • Jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w ust. 2 wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych w pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 2. Zasady postępowania rekrutacyjnego
 • Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły, mogą być przyjęci do szkoły jeżeli szkoła po przyjęciu uczniów z urzędu, dysponuje nadal wolnymi miejscami.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:

 

 • Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 8 pkt.
 • Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 7 pkt.
 • Bliskość zamieszkania kandydata od szkoły – 6 pkt.
 • Praca zawodowa rodziców – 5 pkt.
 1. Dokumenty przy zapisie dziecka
  • Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej składa się w sekretariacie szkoły                    w godzinach 8:00 – 15:00.
  • Do „wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej spoza rejonu szkoły” dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt. 2 ust. 2:
   • oświadczenie o uczęszczania kandydata w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole;
   • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata;
   • oświadczenie o bliskości zamieszkania kandydata od szkoły;
   • oświadczenie o pracy zawodowej rodziców.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
  • Dokumenty rodzice pobierają z sekretariatu szkoły.
  • Przeprowadzenie postępowania
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego.

 

 1. Obowiązek szkolny

4.1  W roku szkolnym 2017/2018 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w 2010 roku.

4.2 Na wniosek rodziców obowiązkiem szkolnym może być objęte dziecko urodzone w 2011 roku jeżeli:     

 1. a) realizowało roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym lub innej formie wychowania przedszkolnego w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej
 2. b) wykazuje dojrzałość psychofizyczną do podjęcia nauki szkolnej

4.3 W roku szkolnym 2018/2019 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci urodzone w roku 2011, które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2017/2018

4.4 Zapisów do szkoły dokonują rodzice lub prawni opiekunowie.

 

 1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi

Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

 1. Odroczenia
 1. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone.
 2. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje dyrektor szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego    w obwodzie szkoły.
 3. W celu podjęcia decyzji dyrektor zasięga opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej

 

7.Obowiązek szkolny poza szkołą

 1. Dyrektor może zezwolić na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkoła jeżeli rodzice
  dziecka złożą do 31 maja wniosek o wydanie zezwolenia, dołączając:
 • opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej,
 • oświadczenie rodziców   o   zapewnieniu   dziecku   warunków   umożliwiających realizację podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia,
 • zobowiązanie rodziców do przystępowania przez dziecko w każdym roku szkolnym do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych.
 1. Dziecko spełniające obowiązek szkolny w tej formie może otrzymać świadectwo
  ukończenia szkoły podstawowej na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego prowadzonego
  przez szkołę, której dyrektor udzielił zezwolenia na taką formę spełniania obowiązku
  szkolnego.

 

 1. Harmonogram przyjmowania dzieci do klasy pierwszej:

 

 • Wydawanie i przyjmowanie „zgłoszeń oraz wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej będzie odbywało się zgodnie z harmonogramem czynności rekrutacyjnych na rok szkolny 2017/18                                                – załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.02.2017 r.

Odpowiednio:

 

 

 

 1. składanie zgłoszeń do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły – 1.03-8.03.2017 r.  (w godzinach pracy sekretariatu)
 2. składanie wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 9.03-28.03.2017r.                    (w godzinach pracy sekretariatu). Termin postępowania uzupełniającego: 30.05-9.06.2017 r (w godzinach pracy sekretariatu).
 3. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas pierwszych dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 29.03-31.03.2017 r. oraz 12-14.06.2017 r. (termin postępowania uzupełniającego).
 4. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 31.03.2017 r. godz. 15:00 oraz 14.06.2017r. (termin postępowania uzupełniającego)
 5. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci pisemnego oświadczenia – 03.-06.04.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu) oraz w postępowaniu uzupełniającym 16-20.06.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu).
 6. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – 7.04.2017 r. (godz. 15:00) oraz termin w postępowaniu uzupełniającym – 22.06.2017 r. (godz. 15:00).

 

 • Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
  • Wicedyrektor szkoły – przewodniczący;
  • Nauczyciel oddziału przedszkolnego;
  • Przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
 • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
  • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
  • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych;
  • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 • Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeśli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 • Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w szkole w widocznym miejscu list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów wyszczególnionych w kolejności alfabetycznej.
 • W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania odwołania. roku szkolnego
 • Podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych do 14.06.2017 r. oraz list dzieci przyjętych i nieprzyjętych –                06.2017 r. godz. 15:00.

 

 

Załączniki:

 • Zgłoszenie rodzica do klasy pierwszej.
 • Wniosek o rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego.
 • Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej spoza rejonu.
 • Wzór oświadczenia

 

 

 

Regulamin rekrutacji do klasy pierwszej szkoły podstawowej w Zespole Szkół im. Jana Pawła II                   w Baranowie został opracowany przez dyrektora Zespołu Szkół w uzgodnieniu z wójtem gminy Baranów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BARANOWIE

 

 1. DANE OSOBOWE DZIECKA:

Nazwisko:…………………………………………………………Imię/imiona:………………………………………………………                             Data urodzenia:          D DM MR R R R

Miejsce urodzenia:………………………………………………… województwo:……………………………………………… PESEL:                            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Obywatelstwo: ………………………………

Adres zameldowania:……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /jeśli jest inny niż adres zameldowania/:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. DANE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW:
 2. DANE MATKI/PRAWNEJ OPIEKUNKI DZIECKA

Nazwisko:…………………………………………………………Imię/imiona:………………………………………………………

Adres zameldowania:……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /jeśli jest inny niż adres zameldowania/:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. Kontaktowy: ……………………………………………

 

 1. DANE OJCA/PRAWNEGO OPIEKUNA DZIECKA

Nazwisko:…………………………………………………………Imię/imiona:………………………………………………………

Adres zameldowania:……………………………………………………………………………………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania /jeśli jest inny niż adres zameldowania/:……………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. Kontaktowy: ……………………………………………

 • DANE PRZEDSZKOLA/SZKOŁY, W KTÓREJ DZIECKO ODBYŁO OBOWIĄZKOWE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE:

Pełna nazwa: ………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Pouczenie

Dane osobowe zawarte w niniejszym zgłoszeniu będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych
z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).

 

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, że podane w zgłoszeniu dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.[1]
 2. Wyrażam/my zgodę na przetwarzanie moich/naszych danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych z postępowaniem rekrutacyjnym oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.97 U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
 3. Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane powyżej dane są zgodne ze stanem faktycznym.

 

 

………………………………………………………………………

Data i czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………..

Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

………………………………………………………

     Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

 

…………………………………………………

       Telefon kontaktowy w sprawach  rekrutacji

    Dyrektor

                                                                                     Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

                                                                                                       w Baranowie

 

WNIOSEK

o przyjęcie do Szkoły Podstawowej

w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie

 

Dane osobowe kandydata:

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  
2. Data i miejsce urodzenia kandydata  
3. PESEL kandydata

(w przypadku braku PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 
4. Adres miejsca zamieszkania kandydata  

 

Przynależność do obwodu szkolnego: ………………………………………………………..

 

Dane osobowe rodziców kandydata:

1.        Imię/Imiona i nazwiska

rodziców kandydata

Matki  
Ojca  

 

2.        Adres miejsca zamieszkania

rodziców kandydata

 

Matki  
Ojca  
3.        Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  
Ojca Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

 1. Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

 1. Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

 1. Trzeci wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  USTALONE  PRZEZ DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W BARANOWIE

          Kryterium – Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium TAK*) NIE*)
1.      Kandydat odbył  przygotowanie przedszkolne

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Oświadczenie 1 rodziców/prawnych opiekunów

   
2.      Pochodzenie kandydata z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci.)

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Oświadczenie  rodziców/prawnych opiekunów

   
3.      Miejsce zamieszkania kandydata w pobliżu rejonu Szkoły

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:  Informacje zawarte we wniosku

   
4.      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 2

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 3  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

   

*) We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów proszę wstawić znak X

Do wniosku dołączam  dokumenty 4 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …………………

 

Inne, ważne zdaniem rodziców/opiekunów prawnych dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…

 

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie..

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.5
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

……………………………………                                                                    ………….……………………………………………………………

                      Data                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

 

 

[1] Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów.

5 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

Załącznik nr 3

 

Baranów, dnia ……………… …………

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

…………………………………………………………………………

(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)

 

 

O Ś W I A D C Z E N I E

 

Niniejszym oświadczam, że:

 1. Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w Baranowie*
 2. rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do tej szkoły*

Proszę podać imię i nazwisko rodzeństwa kandydata oraz klasę do której obecnie uczęszcza:

……………………………………………………………………………………………

 1. moje dziecko zamieszkuje blisko od szkoły*
 2. szkoła jest umiejscowiona na trasie mojego/naszego dojazdu do pracy lub znajduje się w pobliżu miejsca pracy*

 

W przypadku punktów 3, 4 należy dostarczyć następujące dokumenty:

ad 3.    dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata np. meldunek, umowę najmu mieszkania lub dowód osobisty do wglądu;

ad 4.    zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych lub potwierdzenie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej z dokładnym adresem siedziby firmy.

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania danych
u mojego pracodawcy.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

…………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

*  niepotrzebne skreślić

 

 

[1] Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *