Regulamin rekrutacji do przedszkola

Regulamin rekrutacji
do oddziału przedszkolnego
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Baranowie

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
 2. Ustawa z dnia 6. 12. 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkól, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 361).
 4. Statut Szkoły.
 5. Zarządzenie Nr 26/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21 lutego 2017 roku.

 

 1. Zasady postępowania rekrutacyjnego.

 

 • Do oddziału przedszkolnego z urzędu przyjmowane są dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły w Baranowie.
 • Na wniosek rodziców (załącznik nr 1), dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły w Baranowie będą przyjmowane w przypadku, gdy oddział przedszkolny dysponuje wolnymi miejscami.
 • W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  • 3.1 Wielodzietność rodziny kandydata (troje i więcej dzieci) – 20 pkt.
  • 3.2 Niepełnosprawność kandydata – 20 pkt.
  • 3.3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 20 pkt.
  • 3.4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 20 pkt.
  • 3.5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 20 pkt.
  • 3.6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 20 pkt.
  • 3.7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą – 20 pkt.
 • W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego organizuje się drugi etap postępowania rekrutacyjnego.
 • Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną liczbę punktów:
  • Kandydat uczęszczał w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 8 pkt.

1.5.2 Uczęszczanie do szkoły rodzeństwa kandydata – 7 pkt.

1.5.3 Bliskość zamieszkania kandydata od szkoły – 6 pkt.

1.5.4 Praca zawodowa rodziców – 5 pkt.

 1. Przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.
  • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły w składzie:
   1. Wicedyrektor szkoły – przewodniczący;
   2. Nauczyciel oddziału przedszkolnego;
   3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
  • Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy:
   • Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i listy kandydatów przyjętych q i nieprzyjętych.
   • Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
   • Podanie do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w szkole na tablicy ogłoszeń list kandydatów.
  • Komisja rekrutacyjna rozpatruje przyjęcie kandydata, którego rodzice złożyli wymagane dokumenty.
  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzice mogą wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora służy odwołanie do sądu administracyjnego.

 

 1. Harmonogram przyjmowania dzieci do oddziału przedszkolnego – zgodnie z – załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 26/2017 Wójta Gminy Baranów z dnia 21.02.2017 r.

Odpowiednio:

 1. składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego – 1.03-8.03.2017 r.                        (w godzinach pracy sekretariatu)
 1. składanie wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata  warunków lub kryteriów branych pod uwagę                   w postępowaniu rekrutacyjnym – 9.03-28.03.2017r. (w godzinach pracy sekretariatu); termin postępowania uzupełniającego: 30.05-9.06.2017 r.  (w godzinach pracy sekretariatu).
 2.  weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klas oddziału przedszkolnego dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym – 29.03-31.03.2017r. oraz 12-14.06.2017r.                                      (termin postępowania uzupełniającego).
 3. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – 31.03.2017 r. godz. 15:00 oraz 14.06.2017r. (termin postępowania uzupełniającego)

 

 1. potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału przedszkolnego  w postaci pisemnego oświadczenia – 03.-06.04.2017 r. (w godzinach pracy sekretariatu) oraz                                   w postępowaniu uzupełniającym 16-20.06.2017 r.  (w godzinach pracy sekretariatu).
 2. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych                     i kandydatów nieprzyjętych – 7.04.2017 r. (godz. 15:00) oraz termin w postępowaniu uzupełniającym – 22.06.2017 r. (godz. 15:00).

 

 1. Wykaz dokumentów.
  • Wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego.
  • Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata wymaganych kryteriów,
   • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
   • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.5)),
   • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
   • dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6));
   • oświadczenie o uczęszczania kandydata w poprzednim roku szkolnym do oddziału przedszkolnego w danej szkole;
   • oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły rodzeństwa kandydata;
   • oświadczenie o bliskości zamieszkania kandydata od szkoły;
   • oświadczenie o pracy zawodowej rodziców.
  • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywego oświadczenia”
  • Dokumenty rodzice pobierają z sekretariatu szkoły.

 

 

 

Regulamin Rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie  został opracowany przez Dyrektora ZS w  Baranowie w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Baranów

 

 

 

 

………………………………………………………                                                                                       Załącznik nr 1

Imię i Nazwisko wnioskodawcy – rodzica kandydata

……………………………………………………

  Telefon kontaktowy w sprawach  rekrutacji

 Dyrektor

                                                                       Zespołu Szkół im. Jana Pawła II

                                                                                         W Baranowie

 

WNIOSEK

o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

w Zespole Szkół im .Jana Pawła II w Baranowie

Dane osobowe kandydata:

1. Imię/Imiona i nazwisko kandydata  
2. Data  i miejsce urodzenia kandydata  
3. PESEL kandydata

(w przypadku braku PESEL należy podać serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)

 
4. Adres miejsca zamieszkania kandydata  

 

Przynależność do obwodu szkolnego: ……………………………………………………………………………………

 

Dane osobowe rodziców kandydata:

1.        Imię/Imiona i nazwiska

rodziców kandydata

Matki  
Ojca  

 

2.        Adres miejsca zamieszkania

rodziców kandydata

 

Matki  
Ojca  
3.        Adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata Matki Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  
Ojca Telefon do kontaktu  
Adres poczty elektronicznej  

 

Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej szkoły, zobowiązany jest wpisać nazwy i adresy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych

 1. Pierwszy wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

 1. Drugi wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

 1. Trzeci wybór

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

nazwa szkoły podstawowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

adres szkoły podstawowej

 

KRYTERIA  PRZYJĘCIA  DZIECKA  DO  ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  USTALONE  PRZEZ DYREKTORA  ZESPOŁU  SZKÓŁ  W BARANOWIE

          Kryterium Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium TAK*) NIE*)
1.      Kandydat odbył  przygotowanie przedszkolne

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Oświadczenie 1 rodziców/prawnych opiekunów

   
2.      Pochodzenie kandydata z rodziny wielodzietnej (3 i więcej dzieci.)

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Oświadczenie  rodziców/prawnych opiekunów

   
3.      Miejsce zamieszkania kandydata w pobliżu rejonu Szkoły

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium:  Informacje zawarte we wniosku

   
4.      Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie. 2

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium: Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie 3  o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

Oryginał, notarialnie poświadczona kopia  albo urzędowo poświadczony zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpis lub wyciąg z dokumentu  kopia poświadczona „za zgodność z oryginałem  przez rodzica kandydata

   

*) We właściwej rubryce (Tak/Nie), przy każdym z 4 kryteriów proszę wstawić znak X

Do wniosku dołączam  dokumenty 4 potwierdzające spełnianie kryterium wymienionego w punkcie …………………

 

Inne, ważne zdaniem rodziców/opiekunów prawnych dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka:

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………

 

Pouczenie

 1. Dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku będą wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
 2. Administratorem danych osobowych zawartych we wniosku oraz załącznikach do wniosku jest Dyrektor Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Baranowie..

Oświadczenia wnioskodawcy

 1. Oświadczam, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że podane we wniosku oraz załącznikach do wniosku dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym.5
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku i załącznikach do wniosku dla potrzeb związanych z postępowaniem rekrutacyjnym zgodnie z wnioskiem oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

……………………………………                                                                    ……………………………….…………………………………………

                      Data                                                                               Czytelny podpis wnioskodawcy- rodzica kandydata

 

[1] Zgodnie z Art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

2 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

3 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka. Oświadczenia składa się po rygorem odpowiedzialności karnej.

Zgodnie z art. 20 t ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez  kandydata kryteriów.

5 Zgodnie z art. 233. § 1. Kodeksu  karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym  postępowaniu  prowadzonym  na podstawie ustawy, zezna  nieprawdę lub zataja prawdę,  podlega  karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baranów, dnia ………………………………………….

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

…………………………………………………………………………

(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że:

 1. rodzeństwo mojego dziecka uczęszcza do tej szkoły*

Proszę podać imię i nazwisko rodzeństwa kandydata oraz klasę do której obecnie uczęszcza:

……………………………………………………………………………………………

 1. moje dziecko zamieszkuje blisko od szkoły*
 2. szkoła jest umiejscowiona na trasie mojego/naszego dojazdu do pracy lub znajduje się w pobliżu miejsca pracy*

 

W przypadku punktów 3, 4 należy dostarczyć następujące dokumenty:

ad 2.    dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania kandydata np. meldunek, umowę najmu mieszkania lub dowód osobisty do wglądu;

ad 3.    zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie rodziców/opiekunów prawnych lub potwierdzenie prowadzenia przez nich działalności gospodarczej z dokładnym adresem siedziby firmy.

Jednocześnie upoważniam dyrektora szkoły do zweryfikowania danych
u mojego pracodawcy.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

  • niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Baranów , dnia …………………………………

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

…………………………………………………………………………

(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)

 

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że moja/nasza* rodzina jest rodziną wielodzietną wychowującą n/w dzieci.

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 

Wszystkie w/w dzieci są na moim/naszym* wyłącznym utrzymaniu i żadne z nich nie osiąga własnych dochodów.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 

……………………………………………

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

 

*  W przypadku ukończenia przez którekolwiek dziecko 18 roku życia należy przedstawić do wglądu dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie dokumenty poświadczające kontynuowanie przez nie nauki.

 

 

 

 

  Baranów, dnia ……………… ……….

…………………………………………………………………………

(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna)

 

…………………………………………………………………………

(adres zamieszkania rodzica/prawnego opiekuna)

O Ś W I A D C Z E N I E

Niniejszym oświadczam, że samotnie wychowuję n/w dzieci:

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 1. ………………………………….…………………………………. urodzony(a) ………………………………………..…*

(imię i nazwisko dziecka)                                                                                         (data urodzenia)

 

Ponadto oświadczam, że żadnego z w/w dzieci nie wychowuję wspólnie z jego rodzicem.

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………………………………..

(czytelny podpis rodzica/opiekuna)

* samotne wychowywanie dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę rozwiedzioną lub pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, pod warunkiem, że taka osoba nie wychowuje żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *