Koncepcja Pracy Szkoły

1.MISJA SZKOŁY

„Ważne jest nauczyć ucznia – człowieka patrzeć tak,

aby widział, słuchać tak , aby słyszał”

1)Działamy po to , aby nasi uczniowie:

 1. a) Byli przygotowani do:

– nauki na wyższym szczeblu życia w społeczeństwie,

– kreowania otaczającego świata,

– przezwyciężania barier emocjonalnych,

– zwiększonej tolerancji dla ludzi różnych kultur i ras,

– bycia wrażliwym ekologicznie i humanitarnie,

– wykazywali się zaradnością.

 1. b) Umieli:

– radzić sobie w trudnych sytuacjach,

– stosować wiedzę w praktyce,

– odróżniać dobro od zła.

 1. c) Realizowali:

– swoje marzenia, plany,

– zasady i wartości,

– swoje możliwości.

2)    Rodzice:

a)Byli zadowoleni:

–  z wyników nauczania,

–  z realizacji zadań szkoły.

b)Wspomagali:

– pracę dydaktyczno-wychowawczą,

– dzieci w drodze do dorosłości,

– szkołę w nowych pomysłach.

c)Uczestniczyli:

– w życiu szkoły,

– w edukacji dzieci.

3)Nauczyciele:

a)Nauczyli uczenia się,

b)Sprzyjali rozwojowi osobowości ucznia,

c)Rozwijali samodzielność, przedsiębiorczość i poczucie odpowiedzialności ucznia,

d)Kształcili obywateli Europy XXI wieku,

e)Uczyli kulturalnych i bezpiecznych zachowań,

f)Rozwijali poczucie solidarności i pomagali sobie nawzajem,

g)Opiekowali się każdym uczniem,

h)Jak najlepiej przygotowali uczniów do dalszej nauki,

i)Uczyli krytycyzmu wobec negatywnych wzorców proponowanych przez rówieśników i środki masowego przekazu.

 

2.WIZJA SZKOŁY

1)Zespół Szkół w Baranowie jest szkołą przyjazną, bezpieczną i promującą zdrowy styl życia.

2)Pielęgnuje i rozwija dziedzictwo kulturowe w regionie,

3)Pamięta o przeszłości,

4)Panuje w niej klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli,

5)Kształtuje ona ucznia szanującego innych, odpowiedzialnego i świadomie podejmującego decyzje w szybko zmieniającej się rzeczywistości,

6)Szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków,

7)w działaniach na rzecz wszechstronnego rozwoju dziecka współpracuje z rodziną, instytucjami i środowiskiem lokalnym.

 

 

 • 10

1.Oddział przedszkolny zapewnia bezpłatne wychowanie i nauczanie zgodnie z podstawą

programową, której czas realizacji wynosi co najmniej 25 godzin tygodniowo.

 1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest:
 • wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
 • budowanie systemu wartości w tym wychowanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym co złe i co dobre,
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie   w nowych     i trudnych sytuacjach, w tym także  do łagodnego znoszenia stresów   i porażek,
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach     z dziećmi i dorosłymi,
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                    o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną , zachęcanie do uczestnictwa                        w zabawach i grach sportowych,
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczymi technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych
 • wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawy patriotycznej,
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
 1. Oddział przedszkolny zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, tworząc warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Wobec rodziców oddział przedszkolny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze – informuje na bieżąco o postępach dziecka, ewentualnych problemach, uzgadnia wspólnie kierunki i zakres zadań realizowanych, wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej.
 3. Działania wychowawcze i edukacyjne koncentrują się w szczególności na :
 • zapewnieniu opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
 • uwzględnieniu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
 • stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowanie odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
 • rozwijaniu wrażliwości moralnej,
 • kształtowaniu umiejętności obserwacji poprzez spacery, wycieczki poza teren szkoły oraz wycieczki autokarowe poza teren Baranowa. Ułatwianiu i rozumieniu zjawisk zachodzących  w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym         i technicznym,
 • rozbudzeniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażaniu własnych myśli i przeżyć,
 • rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji i ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
 • zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania                  i zachowań prozdrowotnych,
 • organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi oraz wspieranie ich rozwoju poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia,
 • zagwarantowaniu dzieciom właściwej opieki profilaktyczno – wychowawczej oraz edukacyjnej przez prowadzenie zajęć z uwzględnieniem potrzeb dziecka, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
 1. Oddział przedszkolny na życzenie rodziców organizuje naukę religii, którą włącza się                do planu zajęć oraz naukę języka angielskiego, finansowaną przez organ prowadzący.
 2. Dzieci nie uczęszczające na zajęcia religii mają w tym czasie zapewnioną opiekę.
 3. Zadania w oddziale przedszkolnym są dostosowane odpowiednio do wieku dzieci, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.                                                                                 10. Do zadań oddziału należą również:

1)  stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym,

2) włącznie dzieci z zaburzeniami rozwoju w życie grupy rówieśniczej na zasadzie równości praw i obowiązków i utworzenie optymalnych warunków do rozwoju,

3) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale integracyjnym, utworzonym za zgodą organu prowadzącego.

11.Szkoła podstawowa i gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, profilaktyczno-wychowawczej oraz opiekuńczej. Stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

 1. W zakresie szkoły podstawowej i gimnazjum:

1)       Umożliwia uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły poprzez atrakcyjne i nowatorskie programy nauczania.

2)       Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia               lub wykonywania wybrane­go zawodu poprzez:

 1. a) poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne,
 2. b) rozwijanie zainteresowań na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.

3)       Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowa­niu celów i zasad określonych                w ustawie, stosownie do wa­runków Zespołu Szkół  i wieku ucznia poprzez:

 1. a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla uczniów,
 2. b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zacho­wań uczniów,
 3. c) realizowanie programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły podstawowej i gimnazjum.

4)     Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:

 1. a) organizowanie zajęć świetlicowych,
 2. b) umożliwienie spożywania posiłków,
 3. c) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych,
 4. prowadzenie zajęć logopedycznych,
 5. system zapomóg i stypendiów,
 6. prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, rewalidacyjnych, nauczania indywidualnego i kompensacyjnych,
 7. prowadzenie zajęć z gimnastyki korekcyjnej.

5)      Zajęcia prowadzone są na podstawie diagnozy dokonanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, lekarza oraz w miarę posiadanych środków finansowych z Gminy Baranów.

 • 11

1.Szkoła podstawowa i gimnazjum w zakresie nauczania zapewnia uczniom:

1)       Naukę poprawnego swobodnego wypowiadania się, pisania i czytania  ze zrozumieniem.

2)       Poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy  na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuacje nauki w następnym etapie edukacyjnym.

3)     Dochodzenie do rozumienia, a nie tylko do pamięciowego opanowania przekazywanych treści oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy.

4)    Rozwijanie zdolności dostrzegania rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych funkcjonalnych, czasowych, przestrzennych itp.

5)      Rozwijanie zdolności myślenia analitycznego i syntetycznego.

6)     Przekazywanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata , ludzi i siebie.

7)    Poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego.

8)       Poznawania dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.

9)  Dostęp do Internetu i podejmuje działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności instaluje                 i aktualizuje oprogramowanie zabezpieczające.

 • 12

1.Zadania opiekuńcze i profilaktyczno-wychowawcze:

1)       Szkoła podstawowa i gimnazjum zapewnia uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami,  demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej podczas ich pobytu w budynku szkolnym oraz podczas zajęć edukacyjnych odbywających się poza budynkiem.

2)      Za bezpieczeństwo w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, obowiązkowych                          i nadobowiązkowych odbywających się w budynku szkolnym i poza budynkiem odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

3)       W czasie przerw międzylekcyjnych opiekę nad bezpieczeństwem uczniów sprawuje nauczyciel dyżurujący.

4)      W trakcie organizowanych przez szkołę wycieczek, imprez turystyczno – krajoznawczych             i okolicznościowych oraz różnych form wypoczynku uczniów, za opiekę  nad uczniami i ich bezpieczeństwo odpowiada kierownik wycieczki, imprezy, obozu, zielonej szkoły, kolonii            i pozostali opiekunowie uczniów.

5)       Zespół Szkół organizuje imprezy kulturalno – rozrywkowe – szkolne i gminne- dla uczniów przestrzegając w szczególności następujących zasad:

 1. a) bez zgody dyrektora Zespołu w imprezach nie mogą uczestniczyć uczniowie z innych szkół,
 2. b) imprezy mogą odbywać się pod nadzorem wychowawców oddziałów, nauczycieli oraz rodziców uczniów biorących w nich udział.
 • 13
 1. Zespół Szkół realizuje zadania w zakresie pomocy materialnej poprzez:

1)      Udzielanie stałej lub doraźnej pomocy materialnej uczniom, którym z powodu warunków rodzinnych lub przyczyn losowych potrzebne są szczególne formy pomocy.

 1. Formami pomocy materialnej o której mowa w ust.1, są:
 2. a) korzystanie z posiłków w formie drugiego śniadania,
 3. b) zasiłek losowy w formie pieniężnej lub rzeczowej przyznawany jednorazowo lub kilkakrotnie w roku szkolnym, którego wartość nie może przekroczyć 5 – krotnej wartości zasiłku rodzinnego,
 4. c) pomoc materialną w zakresie bezpłatnych podręczników.
 5. Środki na pomoc materialną dla uczniów mogą pochodzić z budżetu Zespołu i gminy.
 6. Pomoc materialną przyznaje uczniom dyrektor Zespołu w ramach posiadanych środków finansowych na wniosek szkolnej komisji ds. pomocy materialnej uczniom, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  i Rady Rodziców – komisja w składzie wychowawca oddziału i dwóch nauczycieli uczących danego ucznia.

 

 • 14
 1. Zespół Szkół wspomaga uczniów w procesie dydaktyczno i profilaktyczno-wychowawczym poprzez następujące działania:

1)      Prowadzi nauczanie indywidualne w domu uczniów, którzy posiadają orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i akceptację organu prowadzącego Zespół.

2)     Umożliwia wyrównanie poziomu nauki poprzez uczęszczanie na zajęcia wyrównawcze dla uczniów, którzy mają trudności w osiąganiu podstawy programowej.

3)     Współpracuje ze środowiskiem wspomagając wychowawczą rolę rodziny poprzez organizowanie spotkań z rodzicami, organizowanie spotkań z lekarzem, higienistką szkolną, psychologiem, pedagogiem, Policją, pracownikami sądu, opieki społecznej, prelekcje dla rodziców.

4)      Umożliwia uczniom nawiązanie kontaktu z Poradniami Psychologiczno –Pedagogicznymi.

5)       Zapewnia dostosowanie poziomu sprawdzianu klasy VI oraz egzaminu gimnazjalnego                       w klasie III dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami ruchu, słuchu, wzroku  i innymi.

6)      Kieruje do poradni specjalistycznych i na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznej prowadzi zajęcia wychowawczo – dydaktyczne według programu szkoły specjalnej.

7)      Ułatwia rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez udział w kołach zainteresowań, przedmiotowych, olimpiadach, konkursach, zawodach sportowych, rajdach, wycieczkach.

 • 15
 1. Zespół Szkół udziela pomocy pedagogiczno – psychologicznej poprzez:

1)      Kierowanie dzieci i młodzieży do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

2)     Organizowanie zespołów kompensacyjnych i wyrównawczych za zgodą organu prowadzącego.

3)     Organizowanie zajęć rewalidacyjnych, reedukacyjnych i terapeutycznych za zgodą organu prowadzącego.

 • 16
 1. Zespół Szkół sprawuje indywidualną opiekę nad dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu, wzroku i przewlekłymi chorobami poprzez:

1)      Indywidualne podejście do dziecka zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

2)   Kontakty z rodzicami w celu wspólnego rozwiązywania problemów.

3)     Indywidualną opiekę wychowawcy klasowego i pedagoga szkolnego.

 1. Uczniów w tym również dzieci przyjęte do oddziału przedszkolnego  zorganizowanego              w szkole, podlegające obowiązkowemu rocznemu  przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, na podstawie orzeczenia obejmuje się indywidualnym nauczaniem
 2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej
 3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, z tym, że zajęcia  przygotowania przedszkolnego są prowadzone  z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego  przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu  w innej szkole.
 5. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.
 6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego w zakresie określonym w orzeczeniu w odniesieniu do ucznia, którego stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, mogą być organizowane odpowiednio:

1)  z oddziałem szkolnym,

2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu szkoły.

 1. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające     z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

9.Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego  nauczania , dyrektor może zezwolić na odstąpienie  od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia  ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

10.Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas  prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

11.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania realizowanych bezpośrednio z uczniem  wynosi:

 • od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co najmniej 2 dni dla oddziałów zerowych,
 • dla uczniów oddziałów I –III SP – od 6 do 8 godzin,
 • dla uczniów oddziałów IV –VI SP – od 8 do 12 godzin,
 • dla uczniów gimnazjum – od 10 do 12 godzin.

12.Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w  realizuje się  w ciągu  co najmniej 3 dni.

13.Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan  zdrowia znacznie  utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem  i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor szkoły w miarę  posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte                        w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.