Informacje

 • Terminarz rekrutacji dla uczniów klasy 8.
 •  – Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r., z wyjątkiem szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane od 17 maja 2021 r. do 31 maja 2021 r.
 • – Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć od 25 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2021 r.
 • – Listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych ogłoszone zostaną 22 lipca 2021 r.
 • – Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021 r.
 • W terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021 r., w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, składa się potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

 • 04 lutego 2021 r. Zebranie online na platformie Teams podsumowujące pracę w I semestrze.
  kl. I – godz. 17.00
  kl. II – godz. 19.00
  kl. III – godz. 19.00
  kl. IV – godz. 18.00
  kl. V – godz. 18.30
  kl. VIA, VIB – godz. 17.00
  KL. VII – 17.30
  KL. VIII – 18.00


 • 16 grudnia zebranie z rodzicami na platformie Teams 365:
  kl. I g. 16.30
  kl. II g. 16.30
  kl. III g. 17.00
  kl. IV g. 17.00
  kl. V g. 17.00
  kl. VIa i VIb g. 17.30
  kl. VII – 18.00

  kl. VIII – 18.00


 • 4 listopada 2020 r. Zebranie wychowawców z rodzicami na platformie Teams. Proszę się zalogować na konto dziecka i wybrać odpowiednią klasę. 

Rodzice uczniów kl. I-III – godz. 17.00 – 18.00

Rodzice uczniów kl. IV – VIII – godz. 18.00 – 19.00


 • 1. W związku z nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi pandemii od 26 października do 8 listopada 2020r do szkoły przychodzą jedynie dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie kl. I – III.
  2. Uczniowie kl. IV-VIII korzystają z nauczania zdalnego na platformie Microsoft 365 Teams.
  3. Uczniowie klas 0 – III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej.
  4. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
  5. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.


 • 14 października Święto Edukacji Narodowej. Dzień wolny od zajęć dydaktycznych. Zajęcia opiekuńcze od godz. 7.30 do 16.30

 • 13 października godz. 10.00 pasowanie uczniów klasy pierwszej.

 • 8 października występ muzyków z Filharmonii. Obowiązuje strój galowy.

 • Wysokość składki na Radę Rodziców wynosi 60 zł na rok. Składki można wpłacać do skarbnika klasowego albo skarbnika Rady Rodziców p. Edyty Grochal.

 • Kontynuacja zajęć sportowych „Szkolny Klub Sportowy” finansowanych z projektu Ministerstwa Kultury i Sportu. Koordynator projektu P. Izabela Szymańczak.

 • Zajęcia matematyczne „Matematyczne Rozgrywki” dla ucz. kl. IV – VIII realizowane ze środków Fundacji mBanku. Więcej informacji poda p. Bożena Ciężka.

 • Dodatkowe zajęcia z tańca nowoczesnego dla dzieci z kl. 0 – III. Koszt 65 zł miesięcznie.  Zapisy u p. Piotra Chwałka tel. 663 – 145 – 245. Zajęcia pokazowe odbędą się 30. 09.

 • 24 września pierwsze spotkanie z muzykami z Filharmonii Warszawskiej. Koszt 35 zł na rok.

 • 10 września fluoryzacja zębów dla uczniów kl. I – VI. Proszę zaopatrzyć dzieci w szczoteczki do zębów.

 • 09 września o godz. 16.30 odbędzie się zebranie dla rodziców.
  kl. 0 – sala nr 3
  kl. I – sala nr 1
  kl. II – sala nr 2
  kl. III – sal nr 4
  kl. IV – sala nr 7
  kl. V – stołówka
  kl. VIA – sala nr 8
  kl. VIB – biblioteka
  kl. VII – sala nr 6
  kl. VIII – sala nr 5


 • 22.06.2020 ZAKOŃCZENIE ROKU
  Zakończenie planowane jest na placu przed szkołą z podziałem na grupy:
  1. Oddział przedszkolny – 25 czerwca godz. 9.00
  2. Klasy I -III – 25 czerwca godz. 10.00
  3. Klasy IV – V – 26 czerwca godz. 8.30
  4. Klasy VI – VIII – 26 czerwca godz. 10.00
  W tych dniach nie ma dojazdu autobusem, a Msza święta dla chętnych odbędzie się 26 czerwca o godz. 9.00.


 •  22.06.2020 ZWROT KOMPUTERÓW
  Osoby, które wypożyczyły laptopy proszone są o ich zwrot z wyczyszczoną pamięcią do 25 czerwca do sekretariatu.

 • W dniach 16-18 czerwca odbędą się egzaminy dla uczniów kl. 8. W tych dniach nie ma zajęć edukacyjnych. Szkoła zapewnia zajęcia opiekuńcze dla uczniów kl. I- III w godz. 8.00 – 16.30.

 • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dla uczniów kl. 8 wraz z dokumentami będzie można składać w dwóch etapach:
  • od 15 czerwca do 10 lipca br. – termin na złożenie wniosku i uzupełnienie go o świadectwo ukończenia szkoły.
  • od 31 lipca – do 4 sierpnia br. – termin na uzupełnienie wniosku o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.


 • Od 25 maja br. umożliwiamy uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. (Deklaracje do wypełnienia przez rodziców do pobrania w szkole lub do samodzielnego wydrukowania: Karta-_dla_uczniow_konsulatacje

j. angielski – poniedziałek g. 13.00
matematyka – wtorek g. 13.00
j. polski – wtorek g. 14.00


 • Od 25 maja br. przywrócone są zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Informacje o korzystaniu z zajęć w szkole należy przekazać wychowawcy klasy dwa dni wcześniej. Pozostaje obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach.

 • Zapraszamy rodziców na spotkanie z wychowawcami klas poprzez komunikator Discord:
  kl. 1 – 12. 05. 20202 godz. 13.00
  kl. 4 – 12. 05.2020 godz. 20.00
  kl. 5A – 13. 05.2020 godz. 19.00
  kl. 5B – 12. 05.2020 godz. 19.00
  kl. 6 – 12. 05. 2020 godz. 18.00
  kl. 7 – 13. 05. 2020 godz. 19.00
  kl. 8 – 14. 05. 2020 godz. 19.00


 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym  w Szkole Podstawowej w Baranowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza, co następuje:
  1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baranowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału przedszkolnego są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

 • Od 27 kwietnia w szkole został uruchomiony dziennik elektroniczny. W przypadku problemów z założeniem konta lub błędnych danych prosimy o kontakt z sekretariatem szkoły.

 • Minister Edukacji ogłosił inf. o przedłużeniu nauczania zdalnego do 24 maja. Egzaminy ósmoklasistów 16-18 czerwca.

 • Listy uczniów przyjętych do klasy 1 oraz dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego w roku szk. 2020/21 zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do szkoły.

 • Rodzice dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do szkoły zobowiązani są złożyć POTWIERDZENIE WOLI UCZĘSZCZANIA DZIECKA DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W BARANOWIE (Dokument składany w szkole (skrzynka przy wejściu do szkoły) lub wypełniony i zeskanowany przesyłany mailem: zsbaranow@interia.pl  w terminie od 06.04.2020 do 17.04.2020 przez rodziców dzieci zakwalifikowanych do dalszej rekrutacji).

 • Od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

 • Serdecznie dziękujemy Panom: Piotrowi Wójtowiczowi i Damianowi Janiakowi za poświęcony czas i ogromne zaangażowanie w uruchomienie komunikatora, dzięki czemu 100% uczniów może uczestniczyć w nauczaniu zdalnym, a lekcje mają szansę się odbywać regularnie i w „obecności” nauczyciela. Mamy nadzieję, że dzięki temu odciążymy rodziców i pomożemy uczniom poszerzać swoją wiedzę i umiejętności bez względu na okoliczności.

 • Listy uczniów przyjętych do klasy I oraz dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego zostanie opublikowana na stronie szkoły w zakładce Rekrutacja 6 kwietnia o godz. 13.00

 • Rekrutacja do szkoły odbywa się bez zmian. W dniach 12-13 marca przyjmowane są Deklaracje i Zgłoszenia od rodziców dzieci kontynuujących naukę w szkole, zaś od przyszłego tygodnia (16 – 27 marca) rusza rekrutacja dla dzieci rozpoczynających naukę w naszej szkole. Wnioski muszą być złożone w zamkniętych kopertach.
 • Sekretariat czynny w godzinach 8.00 – 16.00.
 • Jest możliwość wysłania skanu wniosku/zgłoszenia na  adres mailowy szkoły zsbaranow@interia.pl Przyjęcie zgłoszenia/wniosku zostanie potwierdzone mailowo przez pracownika szkoły.

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. do 25 marca.
  • 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze, ale lepiej, żeby dzieci pozostały w domu;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Uczniowie otrzymali materiały do samodzielnej pracy w domu.
  • Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 • W związku z zagrożeniem epidemią wirusem COVID – 19, szkoła zostaje zamknięta dla rodziców i osób postronnych. Dzieci z klasy „0” rodzice będą oddawać Paniom woźnym w drzwiach szkoły. Prosimy o ubieranie dzieci w ciepłe okrycia wierzchnie, ponieważ długie przerwy będą spędzać na świeżym powietrzu.

 • Serdecznie dziękujemy P. Wioletcie Józwik za ogromne zaangażowanie w koordynację zamówienia koszulek dla uczniów i nauczycieli oraz za negocjacje ws. zakupu podestu scenicznego do występów.

 • 11 MARCA godz. 1630 Spotkanie organizacyjne z rodzicami kandydatów na uczniów SP (dzieci 6-letnie – oddział przedszkolny i 7-letnie – klasa I szkoły podstawowej)

 • 10 MARCA od godz. 800 Zdjęcia (inf. na tablicy przy wejściu do szkoły)

 • 6 MARCA godz. 10 30 Przedstawienie z okazji Dnia Kobiet. Zapraszamy rodziców, którzy nie będą mogli przybyć na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet o godz. 17 00

Ministerstwo Edukacji Narodowej apeluje do rodziców, by:

 • nie posyłali przeziębionych i chorych dzieci do szkoły;
 • po powrocie z terenów występowania koronawirusa sprawdzili, czy dziecko ma objawy grypopodobne. W przypadku ich wystąpienia, należy bezzwłocznie powiadomić najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosić się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;

 • W marcu rozpocznie się rekrutacja do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Baranowie – harmonogram rekrutacji dostępny na stronie Urzędu Gminy http://gmina-baranow.pl. Również w marcu ruszy rekrutacja do klas pierwszych – harmonogram dostępny na stronie http://gmina-baranow.pl Wnioski oraz deklaracje dostępne będą w sekretariacie szkoły oraz w zakładce REKRUTACJA

 • 3 LUTEGO wystąpią muzycy z Filharmonii Warszawskiej. Prosimy zadbać o właściwy (galowy) strój.

 • 6 LUTEGO zapraszamy na bal karnawałowy. Uczniowie kl. 0 – 4 bawią się w godzinach 10.30 – 13.00, zaś uczniowie klas V-VIII w godzinach 15.00 – 17.00

 • Naszej szkole udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe, dlatego od 1 LUTEGO  do GRUDNIA 2020 r.  będzie realizowany Program sportowy SKS finansowany przez Ministerstwo Sportu. Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnej będą odbywać się dwa razy w tygodniu po dwie godziny w dwóch grupach wiekowych. (1 grupa – kl. I – III), (2 grupa – kl. IV – VI). Deklaracje uczestnictwa dla osób chętnych można pobrać  u p. Izabeli Szymańczak.

 • 29 STYCZNIA godz. 17.30  zebranie rodziców z wychowawcami podsumowujące I semestr nauki.

 • 20 STYCZNIA występ muzyków z Filharmonii Narodowej. Obowiązuje strój galowy.

 • Od 1 LUTEGO 2020 w szkole będzie catering. Koszt posiłku (drugie danie i deser) 8 zł. Wpłaty z góry za miesiąc w sekretariacie szkoły. W przypadku nieobecności dziecka posiłek można odwołać dzień wcześniej lub odebrać obiad ze stołówki.

 • Urząd Gminy w Baranowie zaprasza na darmowe szkolenia komputerowe w terminach: 18 – 19/01, 24-25/01, 26-27/01, 01-02/02. Szkolenia dopasowane do potrzeb grup i umiejętności uczestników. Zapewniany jest sprzęt i obiad. Zgłoszenia do sekretariatu Urzędu Gminy Tel. +48 46 858 13 50

 • Przerwa świąteczna trwa od 23.12.2019 r. do 06.01.2020 r.

 • W dniach 23. 12., 27.12., 30.12. 2019 oraz 02.12 – 03.12. 2020 r. w szkole nie ma lekcji, ale są zapewnione zajęcia opiekuńcze w godz. 7.45 – 16.15.

 • 19 GRUDNIA o godz. 10.45  Serdecznie zapraszamy rodziców, dziadków oraz całą społeczność lokalną na przedstawienie z okazji Świąt Bożego Narodzenia, które przygotowali uczniowie naszej szkoły.

 • 11 GRUDNIA w godz. 17.00 – 18.30 odbędzie się dzień otwarty. Wychowawcy przekażą informację o propozycjach ocen z zajęć edukacyjnych, w tym grożących ocenach niedostatecznych. W tym dniu obecni będą wszyscy nauczyciele. (Będzie też możliwość wpłacenia do skarbnika RR dobrowolnej składki na rzecz Rady Rodziców.)

 • 09 GRUDNIA w ramach „Spotkań z muzyką” koncert muzyków Filharmonii Narodowej. Obowiązuje strój galowy (zgodnie z realizowaną w szkole Innowacją „Szkoła dobrego wychowania).

 • Nasza szkoła będzie uczestniczyć w Gminnym Jarmarku organizowanym 13 GRUDNIA w Bożej Woli. W związku z tym p. M. Rytel – Kuc do 12 GRUDNIA zbiera własnoręcznie wykonane ozdoby, stroiki świąteczne oraz przetwory, które zostaną wystawione na stoisku w celu sprzedaży. Pieniądze zostaną przeznaczone na cele szkoły.

 • 28 LISTOPADA od rana zabawy i konkursy andrzejkowe dla uczniów kl. I – III, a dla uczniów kl. IV – VIII dyskoteka andrzejkowa w godzinach 15.00 – 17.00

 • 27-28 LISTOPADA  darmowe szkolenie komputerowe dla rodziców „Rodzic w internecie”  organizowane przez Urząd Gminy w Baranowie w Sali OSP w Baranowie. Więcej informacji i zapisy na stronie Urzędu Gminy http://gmina-baranow.pl/

 • 25 LISTOPADA obchodzimy Dzień Pluszowego Misia. Zachęcamy do przyniesienia książek, których bohaterami są misie oraz swoich ukochanych misiowych przytulanek.

 • Do 22 LISTOPADA wychowawcy klas zbierają pieniądze na zakup oraz deklarację rozmiaru koszulek dla uczniów. Koszt 13 zł.

 • 20 LISTOPADA odbędzie się fluoryzacja przeniesiona z 14 listopada. Proszę pamiętać o szczoteczkach.

 • 20 – 22 LISTOPADA próbne egzaminy dla uczniów klasy VIII. Po egzaminie lekcje wg planu.

 • 20 LISTOPADA – Słodka Środa – akcja zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. Zebrane ze sprzedaży ciast pieniądze zostaną przeznaczone na odmalowanie sali matematycznej. Cena porcji ciasta to jedynie 2 zł. Zachęcamy 🙂

 • Od dnia 8 LISTOPADA szkolny plac zabaw zostaje wyłączony z użytku aż do odwołania. Zabrania się wchodzenia na teren i używania urządzeń, gdyż stanowi to zagrożenie dla życia i zdrowia

 • 14 LISTOPADA obędzie fluoryzacja zębów. Proszę przynieść szczoteczki.

 • Od 1 PAŹDZIERNIKA  2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 • 06 LISTOPADA GODZ. 18.00 zebranie Rady Rodziców z dyrektorem.

 • 06 LISTOPADA godz. 17.00 zebranie rodziców z wychowawcami klas.

 • 06 LISTOPADA godz. 16.30 zebranie dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Pani Aleksandra Trelińska będzie oczekiwała w sali nr 2.

 • W dniach 24-26 LISTOPADA wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Warszawie przeprowadzoną ewaluację problemową w naszej szkole.

 • 23 PAŹDZIERNIKA – Słodka Środa. Akcja zorganizowana przez Szkolne Koło Wolontariatu. Zebrane ze sprzedaży ciast pieniądze zostaną przeznaczone na odmalowanie sali matematycznej. Cena porcji ciasta to jedynie 2 zł. Zachęcamy 🙂

 • Nasza szkoła w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa otrzymała środki na zakup książek do biblioteki szkolnej. W pierwszej kolejności uzupełniona została lista lektur szkolnych. Zostaną też zakupione książki spoza kanonu lektur. Zapraszamy do szkolnej biblioteki.

 • 21 października wystąpią muzycy z Filharmonii. Składka roczna wynosi 30 zł. Wpłata u wychowawców klas.

 • Dziękujemy Radzie Rodziców oraz Sołectwu Osiny za zakup nowego nagłośnienia do szkoły, a Panu Dariuszowi Szymańczakowi za  konsultację i pomoc w wyborze sprzętu.

 • 15 października o godz. 10. 45 zapraszamy rodziców na uroczyste pasowanie na ucznia dzieci z klasy I.

 • 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. W  tym dniu szkoła jest nieczynna i nie prowadzi zajęć opiekuńczych.

 • W dniu 2 października w naszej szkole odbył się przegląd zębów u dzieci. Do badania przystąpiła ponad połowa uczniów. Następne badanie odbędzie się w II semestrze.

 • OBIADY – Jest możliwość zakupu obiadów. Koszt 6,30 (dwa dania) lub  5 zł (drugie danie). Informacja w sekretariacie.