Rekrutacja

LISTA KONDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH PRZEZ KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Lista kandydatów 2021-22

POTWIERDZENIE-WOLI-UCZĘSZCZANIA


Wszystkie dzieci zgłoszone do klasy I SP w Baranowie zostały przyjęte.


REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2021/22

 1. Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
 • Od 1 marca do 5 marca 2021 – Złożenie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym.
 • Od 8 marca do 22 marca 2021 – Złożenie w przedszkolu/szkole pierwszego wyboru podpisanego wniosku o przyjęcie oraz dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów rekrutacyjnych.

Harmonogram rekrutacji do oddziału przedszkolnego dostępny na stronie Urzędu Gminy https://gmina-baranow.pl/oswiata-sport-kultura/oswiata/rekrutacja-do-przedszk

Regulamin rekrutacji do oddziału przedszkolnego 2021 – 22

 1. Deklaracja o kontynuacji wychowania przedszkolnego
 2. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

2. Do szkoły podstawowej  obwodowej kandydaci przyjmowani są z urzędu po dokonaniu zgłoszenia przez rodzica/prawnego opiekuna dziecka 7- letniego (urodzonego w roku 2014).

 • Od 1 marca do 5 marca 2021 – Rodzice dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej składają zgłoszenia o kontynuację edukacji w klasie I tej szkoły – dotyczy wyłącznie dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową.
 • Od 8 marca do 19 marca 2021 – Składanie zgłoszeń o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci zamieszkałych w obwodzie danej szkoły.
 • Od 22 marca do 30 marca – Składanie wniosków o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej dzieci mieszkających poza obwodem oraz oświadczenia wraz z dokumentami  potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Harmonogram rekrutacji do klasy pierwszej dostępny na stronie http://gmina-baranow

Regulamin rekrutacji Szkoła Podstawowa 2021-22

 1. Zgłoszenie do szkoły
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły
 3. Oświadczenie ucznia spoza obwodu

Zgłoszenia przyjmowane w czasie pracy sekretariatu szkoły (7.30 -15.30)