Informacje

Konkurs Piosenki Patriotycznej w Bożej Woli

Dzień dobry,
zapraszamy do wspólnego śpiewu z okazji świętowania Niepodległości Polski. Organizujemy IV Przegląd Piosenki Harcerskiej, Turystycznej i Patriotycznej. Nie będzie to konkurs, ale otwarte spotkanie.
W załączniku przesyłam dokładne informacje oraz kartę zgłoszenia.
Z wyrazami szacunku
Justyna Michta
Dyrektor Szkoły
Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli
ul. 1 Maja 13, 96-314 Baranów
przegląd piosenki
załącznik do przeglądu

Góra Grosza

Każda drobna moneta może pomóc Twojemu koledze lub koleżance.
Rusza akcja Góra Grosza. Monety można przynosić do 31.12   🪙🪙🪙
Zapraszamy do udziału!!!

Koncert z okazji XXI Dnia Papieskiego pod hasłem „Nie lękajcie się”

Instytut Papieża Jana Pawła II we współpracy z Teatrem GROT
zapraszają do obejrzenia koncertu poświęconego Świętemu Janowi Pawłowi II w ramach obchodzonego w tym roku XXI Dnia Papieskiego pod hasłem „Nie lękajcie się”.
Transmisja online koncertu dostępna jest na stronie internetowej Instytutu
w poniższym linku:
https://ipjp2.pl/20211011-68732/

Remont komina kotłowni

W szkole zakończono remont komina kotłowni. Od kilku dni kaloryfery są już ciepłe. Mamy nadzieję, że dzięki temu wszyscy uczniowie czują się dobrze w murach szkoły.

 

REGULAMIN
KONKURSU PROFILAKTYCZNEGO
„Żyję zdrowo i bez uzależnień”

Patronat honorowy: Wójt Gminy Baranów Pani Agata Trzop-Szczypiorska

§1
Organizator konkursu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Baranowie.
§2
Cele konkursu
Podniesienie świadomości dzieci i młodzieży dotyczącej zagrożeń, jakie niosą ze sobą uzależnienia i zachowania ryzykowne.
Promocja zdrowego stylu życia, przez upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych.
Zaangażowanie dzieci i młodzieży do działań profilaktycznych.
Rozwijanie i pobudzenie wyobraźni plastycznej i literackiej oraz kreatywności twórczej dzieci i młodzieży.
Uzyskanie oryginalnych projektów prac plastycznych, literackich oraz graficznych, promujących zachowanie zdrowego trybu życia.
§3
Uczestnicy konkursu
Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Baranów.
Konkurs może mieć charakter zespołowy (rodzinny) lub indywidualny.
Uczestnicy powinni mieć pisemne oświadczenie rodziców lub opiekunów o zgodzie na udział w konkursie oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 1 do regulaminu).
Konkurs zostanie przeprowadzony w trzech kategoriach wiekowych:
I kategoria – uczniowie z klas I-III – zadanie konkursowe – wykonanie pracy plastycznej nawiązującej do tematu konkursu. Technika dowolna.
Format pracy A3,
II kategoria – uczniowie z klas IV- VI – zadanie konkursowe – ułożenie rymowanki nawiązującej do tematu konkursu. Praca może być wzbogacona elementami graficznymi. Technika dowolna.
Format pracy A3.
III kategoria – uczniowie z klas VII- VIII – zadanie konkursowe – przygotowanie hasła o tematyce profilaktycznej nawiązującego do tematu konkursu. Praca może być wzbogacona elementami graficznymi. Technika dowolna
Format pracy A3.
Forma zrealizowania tematu może być poważna lub humorystyczna.
Uczeń może złożyć tylko jedną pracę.

§4
Przebieg Konkursu
Czas trwania Konkursu – 4 października 2021r. – 5 listopada 2021 r.
Szkolna Komisja Konkursowa powołane przez Dyrektora szkoły ocenia prace wg kryteriów zawartych w regulaminie.
Wybrane prace szkoły dostarczają w terminie do 10 listopada 2021 r. do godz. 15.00, dostarczają po 10 prac ze wszystkich kategorii wiekowych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baranowie.
Prace dostarczone po tym terminie nie będą oceniane.
Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię i nazwisko autora, nazwę szkoły, kategorię wiekową.

§5
Ocena prac, zasady przyznawania nagród
Prace konkursowe oceniać będzie Gminna Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora w skład której wejdą:
Wójt Gminy Baranów- Agata Trzop – Szczypiorska
Przewodnicząca Rady Gminy Baranów– Beata Fabisiak
Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu– Jan Ciołek
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Agnieszka Łopata
przedstawiciele szkół zgłoszeni przez Dyrektora
2. Przy ocenie prac na wszystkich etapach należy uwzględnić:
zgodność z tematem, uwzględnienie różnych form spędzania czasu wolnego, które odciągają młodych ludzi od wszelkich zagrożeń.
oryginalność ujęcia tematu i estetykę wykonania.
3. Gminna Komisja Konkursowa oceni prace w dniu 17 listopada 2021 r.
4. Spośród zgłoszonych do Konkursu prac Gminna Komisja wybierze
po 3 prace w każdej kategorii wiekowej (I,II,III miejsce).
5. Zwycięzcy miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej otrzymają cenne indywidualne nagrody rzeczowe (tablet, aparat fotograficzny, słuchawki bezprzewodowe, głośnik o łącznej wartości 3000,00 zł) oraz dyplomy.
6. Pozostali uczestnicy etapu gminnego otrzymają nagrody pocieszenia
i dyplomy
7. Decyzja Gminnej Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
8. O wynikach konkursu uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem szkoły.
9. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronach internetowych szkół z terenu Gminy Baranów oraz na stronie gminy www.gmina-baranow,pl
10. Termin wręczenia nagród zostanie uzgodniony i podany laureatom za pośrednictwem szkoły.

§6
Postanowienia końcowe
Przekazane prace nie będą zwracane autorom i mogą być wykorzystane i udostępnione jako materiały profilaktyczne.
Zwycięskie hasło będzie hasłem przewodnim Kampanii Profilaktycznej w 2022 roku na terenie Gminy Baranów.
W pozostałych kategoriach wiekowych zwycięska praca plastyczna oraz rymowanka będą rozpropagowane na terenie gminy Baranów w formie plakatów.
Postanowienia niniejszego regulaminu są wyłączną podstawą prowadzenia Konkursu.
W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Gminnej Komisji Konkursowej;
Do każdej przekazanej pracy należy załączyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku oraz oświadczenie o akceptacji regulaminu Konkursu
(załącznik 1).

W imieniu organizatorów
Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Agnieszka Łopata

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………
Oświadczam, że zapoznałem/łam się z regulaminem konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych i akceptuję jego treść.
…………………….. ……………………………
(miejscowość i data) (podpis rodzica )

ZGODA
na utrwalenie i wykorzystanie wizerunku
Imię i nazwisko uczestnika konkursu: ……………………………………………………..
Wyrażam zgodę na utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w formie tradycyjnej i elektronicznej przez Gminę Baranów w celu przeprowadzenia Konkursu z zakresu profilaktyki uzależnień i zachowań ryzykownych.
Zgoda dotyczy w szczególności: materiałów filmowych, zdjęć, nagrań wykonanych w celu dokumentacji, a także w celach promocyjnych lub reklamowych Gminy Baranów udostępnianych na stronie internetowej gminy profilach internetowych Gminy Baranów (Facebook), w mediach, a także gazetach lokalnych, kronikach placówki i na tablicach informacyjnych. Niniejsza zgoda jest nieograniczona czasowo i terytorialnie, ważna do odwołania. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
…………………….. ……………………………
(miejscowość i data) ( podpis rodzica

Remonty w szkole

Pragniemy poinformować, że rozpoczął się remont komina w szkole przed sezonem grzewczym.

Wpłaty na Radę Rodziców


Wymiana wieszaków w szatni klas 0 – III

Szanowni Państwo, drodzy Rodzice i Opiekunowie mam zaszczyt poinformować, iż dzieci z klas 0 – 3  mają wymienione w szatni wieszaczki na ubranka.

DZIĘKUJĘ Rodzicom: Państwu Józwik oraz Państwu Palarczyk za poświęcenie swojego czasu podczas weekendu i wykonanie montażu.

Święto Pieczonego Ziemniaka

Fluoryzacja

16 września 2021r. o godzinie 10:30 odbędzie się w szkole fluoryzacja dla klas I – VI. Prosimy o przygotowanie szczoteczek do zębów.

Zebranie z rodzicami

W tym tygodniu odbędzie się w naszej szkole pierwsze w tym roku szkolnym zebranie z rodzicami:

klasa 0 – Edyta Krystosiak – 15.09.2021 – godz. 16:30 – sala nr 3

klasa 1 – Teresa Szczepaniak – 15.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 4

klasa 2 – Iza Szymańczak – 15.09.2021r. – godz. 18:00 – sala nr 1

klasa 3 – Bożena Ciężka – 16.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 2

klasa 4 – Dorota Kocot – 15.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 1

klasa 5 – Agnieszka Piasecka – 15.09.2021r. – godz. 17:00 – sala nr 7

klasa 6 – Maciej Pater – 15.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 5

klasa 7a – Dominika Dąbrowska – 15.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 2

klasa 7b – Małgorzata Rytel-Kuc – 15.09.2021r. – godz. 16:30 – sala nr 8

klasa 8 – Beata Tomaszewska – 15.09.2021r. – godz. 17:00 – sala nr 6

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baranów

17 września 2021r. (piątek)  w godzinach 9.00 – 14.00 odbędzie się Powiatowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Baranów  dla Szkół Podstawowych – uczniów z rocznika 2007/2008 i 2009/2010/2011.

20 września 2021r. (poniedziałek) w godzinach 9.30 – 12.00 odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Baranów Cup dla dzieci z rocznika 2012 i młodszych.

Filharmonia w roku szkolnym 2021/2022

20.09.2021r. (poniedziałek)  odbędzie się pierwszy w tym roku szkolnym koncert Filharmonii Warszawskiej.

Tematem koncertu będą: „Francuskie impresje”.

W dniu koncertu uczniowie schodzą na salę gimnastyczną w ramach godziny wychowawczej i ustawiają się według porządku podanego na początku roku szkolnego.

Kolejne terminy i tematyka koncertów zostaną opublikowane na stronie szkoły w zakładce „Filharmonia” w późniejszym terminie.

Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2021/2022

W bieżącym roku szkolnym proponujemy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. Są w śród nich: comiesięczne koncerty Filharmonii Warszawskiej, SKS, zajęcia taneczne „Danceway”, kurs karate, zajęcia z mechatroniki dla klas 0 – III i matematyki dla klas IV – VIII, szachy oraz scrabble.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z ofertami ww. zajęć podczas zebrań klasowych, które odbędą się w przyszłym tygodniu i podjęcie decyzji, w jakich zajęciach będą uczestniczyć Państwa dzieci.

 

Galowe poniedziałki

W tym roku szkolnym nie będzie już „koszulkowych poniedziałków” (większość dzieci wyrosła już ze swoich koszulek). Nie zapominajmy jednak o miłych słowach: proszę, przepraszam, dziękuję.

Wprowadzamy raz w miesiącu dzień ze strojem galowym. W tym dniu obowiązuje biała bluzka, ciemne spodnie/spódnica. W bieżącym miesiącu  dzień galowy to  najbliższy poniedziałek 6 września.

Pozostałe dni galowe to:

4 październik 2021r.

8 listopad 2021r.

6 grudzień 2021r.

10 styczeń 2021r.

14 luty 2021r.

7 marzec 2022r.

4 kwiecień 2022r.

9 maj 2022r.

6 czerwiec 2022r.

Rozkład jazdy autobusu szkolnego

Rozkład jazdy gimbusa obowiązujący od 2 września do odwołania –AKTUALIZACJA
Kurs poranny do szkoły:( poniedziałek – piątek)
06:50 Holendry Baranowskie
07:00 Kopiska
07:15 Drybus
07:25 Osiny
07:30 Szkoła
Kurs powrotny – godzina wyjazdu ze szkoły( od poniedziałku do czwartku)
I kurs:
13:10 na kierunek Holendry i Kopiska
13:30 Osiny i Drybus
II kurs:
14:50 Holendry i Kopiska
15:05 Drybus i Osiny

Kurs powrotny – godzina wyjazdu ze szkoły (PIĄTEK)
I kurs:
12:15 na kierunek Holendry i Kopiska
12:35 Osiny i Drybus
II kurs:
14:50 Holendry i Kopiska
15:05 Drybus i Osiny


Zajęcia taneczne w roku szkolnym 2021/2022

W tym roku zajęcia taneczne będą się odbywały we wtorki w godzinach 12:15-13:00.
Koszt zajęć 65 złotych/ za miesiąc . Płatność przelewem.

Pokaz taneczny oraz szczegółowe informacje w postaci ulotek zostaną przekazane chętnym uczniom w dniu 6 września.


Informacje Ministra Zdrowia w sprawie szczepień  przeciwko SARS-CoV-2 wśród nieletnich uczniów w wieku od 12 do 15 roku życia uczniów 

Minister Zdrowia list do dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców w sprawie szczepień przeciwko Covid-19 w szkołach

List Ministra Edukacji i Nauki na rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

List_Ministra_Edukacji_i_Nauki_-_rozpoczęcie_roku_szkolnego_2021-2022

W dniu 1 września 2021roku  rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022:

O godzinie 8:00 Msza Święta w kościele parafialnym w Baranowie

O godzinie 9:00 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego


Ustawienie klas podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego


 

W piątek 25.06.2021 r. uroczyste zakończenie roku szkolnego:
1. uczniowie klas I – III godz. 9.00
2. uczniowie klas IV – VIII godz. 10.00


Istnieje możliwość objęcia opieką dzieci przedszkolnych w czasie wakacji.

Warunkiem podstawowym przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest opłacenie z góry za wyżywienie i pobyt, jeśli dotyczy powyżej 5 godzin dziennie.

Dyżur w lipcu odbywa się w przedszkolu w Golach, zaś w sierpniu w Szkole Podstawowej w Bożej Woli.

Karty zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty składane są: na lipiec do Gminnego Przedszkola w Cegłowie, a na sierpień do Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Bożej Woli.

Ogłoszenie o organizacji wakacyjnych dyżurów sierpień – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY

lipiec – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY

sierpień – KARTA ZGŁOSZENIA NA DYŻUR WAKACYJNY


W tygodniu od 17 do 21 maja pracujemy następująco:
poniedziałek, wtorek i środa: kl. VIII, kl. VI A i VI B – nauka w szkole, pozostałe dni – nauka online;
czwartek i piątek: kl. IV, kl. V i VII – nauka w szkole, wcześniejsze dni – nauka online;

Klasy I – III oraz odział przedszkolny bez zmian.

1. Uczniowie klas 0– III korzystają z wejścia przy sali gimnastycznej, zaś uczniowie kl. IV-VIII wchodzą wejściem głównym.
2. Wchodzący do budynku szkoły muszą zdezynfekować ręce.
3. Wprowadza się ograniczenia dotyczące wejść rodziców do szkoły.
4. We wspólnych przestrzeniach zalecane jest noszenie maseczek. Maseczki zapewniają rodzice.
5. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe.